Europa. Eén van de vijf werelddelen en de bakermat van de westerse beschaving.

Na de verschrikkingen van WO II ontstond er binnen Europa een beweging van toenadering tussen de verschillende landen. Nooit meer onderlinge oorlogen, maar samenwerken met het oog op steeds meer welvaart.

Eerst werd de Benelux gevormd, daarna de EEG  met vooral economische samenwerking.

Dan ontstaat de EU, de Europese Unie met Brussel en Straatsburg als centrum. Het lijkt het Walhalla te zijn, zeker voor de voormalige Oostbloklanden die na de val van de Muur (1989) proberen zo snel mogelijk binnen de EU te worden opgenomen.

 

Op het “hoogtepunt” van de EU lijkt echter het tij te keren en zijn  kritische geluiden steeds duidelijker hoorbaar. Als er in 2008  een economische crisis overheen komt, worden de problemen binnen Europa steeds groter. Met als laatste hoofdpijndossiers: de Griekse schuldenlast, de vluchtelingencrisis en de Brexit.

 

Hoe nu verder? Waar zijn (en wat waren ook alweer) de Europese idealen?  Wat kunnen we daarvan nog overeind houden in de toekomst?

Of werkt het in Europa zo dat iedere crisis  landen juist noopt tot meer samenwerking en het maken van afspraken op terreinen waar ze eerst de boot afhielden, zoals ten aanzien van  het klimaat en de vluchtelingen? Wat zijn de voor- en nadelen van minder of juist meer Europese integratie? Wat zijn de verwachtingen vanuit de wetenschap over de langtermijn trends in deze ontwikkelingen?  Kortom: wat mogen we verwachten van het toekomstige Europa?

 

Hierover kwam dr. Paul Pennings, universitair hoofddocent  aan de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding houden. 

Er is heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van de samenwerking op de economie van de lidstaten en de verbeteringen op het gebied van de aanpak van grensoverschrijdende problemen. Ook is er onderzocht wat de bevolking van de diverse aangesloten landen van de Europese unie verwacht. Hoe beter de verzorgingsstaat is en hoe groter het vertrouwen is in de eigen regering des te minder is de bevolking geneigd meer bevoegdheden naar 'Brussel' over te hevelen. Regelmatig werd de bezoekers van het KerkCafé gevraagd wat hun mening was over een bepaalde stelling. Daaruit bleek dat de meerderheid heel positief was over het Europese project al was iedereen ervan overtuigd dat er nog veel te verbeteren valt. We constateerden dat veel informatie onvoldoende doordringt tot de kiezers/bevolking, terwijl die voor politici en journalistiek wel beschikbaar is. De bezoekers waren weer heel positief over de manier waarop ze zich konden informeren en er met elkaar en de inleider over konden verder praten.