Veel mensen in deze omgeving verdienen hun inkomen direct of indirect door de aanwezigheid van de luchthaven. Om te voorkomen dat economie en milieu teveel met elkaar op gespannen voet komen te staan zijn er afspraken gemaakt over het aantal vliegbewegingen, het gebruik van de diverse start- en landingsbanen en de tijdstippen waarop gevlogen wordt. Er is een netwerk van meetinstrumenten in de omgeving uitgezet, dat de gemaakte afspraken moet bewaken. Dit alles om het leven rond Schiphol aangenaam te laten zijn. 

Via Schiphol zijn Nederland en de Randstad verbonden met Europa en de rest van de wereld. Om de concurrentiepositie van Schiphol te behouden en te versterken  is groei nodig, zowel van het luchtverkeer als van de infrastructuur op het land. Zijn de afspraken die gemaakt zijn met de luchthaven geen beperking voor het goed functioneren ervan? Hoe functioneert Schiphol nu en hoe ziet de toekomst er uit? Vliegveld Lelystad zou een deel van de vliegbewegingen kunnen overnemen van Schiphol. Vliegveld Lelystad uitbreiden om Schiphol te ontlasten gaat nog een stapje verder. Welke voor- en nadelen heeft dit? En wat weegt het zwaarst? Onze economie is gebaseerd op groei, maar is groei echt noodzakelijk? En, als groei dan vereist is, hoe kun je dan groeien zonder dat het leefklimaat van de omwonenden daar teveel onder lijdt? Veel vragen.

Martijn van der Meer en Joeri Strijthof, voorlichters van Schiphol, kwamen ons informeren en gingen hierover met ons in gesprek.

De uitwerking van de afspraken die Schiphol, de overheden en de bewoners in de directe omgeving van Schiphol aan de 'Alderstafel' hebben gemaakt blijkt zo uit te pakken dat het verminderen van de gemiddelde geluidshinder wel wordt gehaald, maar dat dat voor Uithoorn beslist niet geldt. Hier is sprake van toename van de overlast. Daardoor heerst er hier veel ongerustheid over de voorgenomen groei van de luchthaven. De gemeenteraad heeft unaniem een verzoek gedaan aan de Tweede kamer om aandacht te schenken aan onze situatie. Uiteraard kwamen vertegenwoordigers van de gemeentelijke politieke partijen en van de actiegroep BWA (Behoud Woongenot Aalsmeerbaan) naar het KerkCafé Uithoorn om geïnformeerd te worden en om over deze zaken te discussiëren. Het KerkCafé bewees haar nut om een podium te bieden aan de bevolking van Uithoorn om elkaar te treffen rond een thema dat de gemoederen bezig houdt. De voorlichters van Schiphol gaven ons veel nuttige informatie en schetsten waar nu precies verantwoordelijkheden liggen en wat de plannen en consequenties daarvan voor de toekomst zijn. Al met al werd het een nuttige avond waar, ondanks de emotionele betrokkenheid van velen, een goede uitwisseling van feiten, meningen, wensen en standpunten kon plaatsvinden. Tijdens de gezellige nazit werd er nog lang doorgepraat.